Breadcrumb

Polityka prywatności Santen obowiązująca w Polsce 

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności 

Niniejsza strona internetowa (www.santen.pl) jest zarządzana przez firmę Santen OY, („Santen” lub „Santen Oy”), aby zaoferować odwiedzającym naszą stronę internetową („Ty”, „Twój” lub „użytkownicy strony”) ogólne informacje na temat działalności Santen, jak opisano poniżej.
 
Santen Oy prowadzi działalność w Polsce poprzez lokalne przedstawicielstwo Santen Oy S.A., Przedstawicielstwo w Polsce. Wszelkie dane osobowe dotyczące osób znajdujących się w Polsce gromadzone przez Santen Oy zgodnie z opisem w Polityce (jak zdefiniowano poniżej) są gromadzone i przetwarzane przez Santen Oy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, jak opisano dalej w niniejszej Polityce.

W Santen zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych i jesteśmy w pełni zaangażowani na rzecz ochrony prywatności danych osobowych wszystkich osób, z którymi mamy do czynienia — w tym zewnętrznych dostawców usług, pacjentów, uczestników badań klinicznych, obywateli, pracowników, przedstawicieli organów regulacyjnych, przedstawicieli placówek opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia oraz partnerów biznesowych. 

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) określa sposób, w jaki Santen gromadzi, przetwarza i zabezpiecza dane osobowe osób, z którymi mamy styczność. Niniejsza Polityka ma na celu pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej strony internetowej lub interakcji z nami.

Osobom fizycznym zaleca się dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem jakiegokolwiek formularza elektronicznego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej. Odwiedzając naszą stronę internetową lub przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

Zakres niniejszej polityki

Polityka ta ma na celu dostarczenie informacji użytkownikom naszej strony internetowej, udziałowcom firmy Santen, obywatelom, którzy kontaktują się z firmą Santen, pacjentom, którzy korzystają z produktów firmy Santen, uczestnikom badań klinicznych sponsorowanych przez firmę Santen oraz osobom, z którymi prowadzimy interesy, takim jak dostawcy, wykonawcy, konsultanci, organy regulacyjne, personel, przedstawiciele, delegaci dostawców i partnerów oraz odwiedzający biura firmy Santen. 

Polityka i inne informacje o ochronie prywatności

Niniejsza strona internetowa strona została zaprojektowana z myślą o dostarczaniu informacji na temat działalności Santen. Dlatego w większości przypadków gromadzenie danych osobowych użytkownika nie będzie wymagane.

W niektórych przypadkach, takich jak zakładka „kariera”, główna strona kontaktowa i formularz zapytania medycznego, zainteresowany użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszenia/gromadzenia danych. W takich przypadkach użytkownik może zawsze podać swoje dane osobowe, a także otrzymuje powiadomienie o ochronie prywatności określające sposób wykorzystania danych i inne informacje wymagane przez prawo. Zalecamy przeczytanie tych informacji przed podaniem swoich danych osobowych.
Ponadto, jeżeli w ograniczonych przypadkach konieczne będzie gromadzenie danych osobowych do innych celów, zostanie to wyraźnie ujęte w wymaganych prawem oświadczeniach o ochronie prywatności, aby zapewnić przejrzystość i podnosić świadomość użytkowników.

Niniejsze oświadczenia o ochronie prywatności mają na celu określenie limitów i metod przetwarzania danych osobowych w przypadku każdej z usług, zgodnie z którymi odwiedzający może swobodnie wyrazić swoją zgodę (w razie potrzeby) i ostatecznie zezwolić na gromadzenie danych oraz ich późniejsze wykorzystanie.
Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Santen można znaleźć klikając poniższe linki:

Gromadzone dane osobowe

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie:

 • Ogólne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i/lub e-mail, numer telefonu, data urodzenia oraz inne informacje, takie jak zdjęcia i obrazy cyfrowe, preferencje dotyczące komunikacji; zapytania kierowane do Santen;
 • Dane służbowe, takie jak adres służbowy, służbowy adres e-mail, służbowe numery telefonów, stanowisko, informacje o wykształceniu, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, przynależność do organizacji, sieci zawodowe, programy i działania, w których uczestniczył użytkownik;
 • Dane identyfikacyjne, takie jak dane rejestracyjne/identyfikacyjne (na przykład numery dokumentów tożsamości), w zakresie wymaganym do świadczenia usług ma rzecz Santen, w tym dostęp na miejscu do lokalu Santen);
 • Informacje finansowe, takie jak nazwa banku, konta bankowe, numery kart kredytowych (dla celów usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców);
 • Dane zdrowotne, biometryczne/genetyczne dotyczące osób możliwych lub niemożliwych do zidentyfikowania, i tylko wtedy, gdy jest to konieczne i ściśle dozwolone przez obowiązujące prawo (w tym w związku z programami zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa leków w Santen, lub w celu zapewnienia osobom odwiedzającym dostępu do placówek Santen); oraz
 • Dane cyfrowe generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej lub w celu dostarczenia usług na rzecz Santen, takie jak adres IP, dane uwierzytelniające użytkownika w celulogowania, numer identyfikacyjny pracownika, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, czas przebywania użytkownika na jednej stronie internetowej, wewnętrzna analiza ścieżki i/lub inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne dane przekazywane za pomocą plików cookie. Dane te są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej i w sposób niedający się natychmiast zidentyfikować; mogą być one wykorzystywane między innymi do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw przeciwko witrynie lub na wniosek organów władzy publicznej.

Sposoby uzyskiwania danych osobowych

W większości przypadków Santen będzie gromadzić dane bezpośrednio od użytkownika, chociaż czasami dane użytkownika będą pochodzić ze źródeł publicznych lub zewnętrznych, w tym między innymi:

 • Pracodawcy, gdy musimy przetwarzać dane osobowe pracowników naszych usługodawców;
 • Santen może gromadzić informacje o pracownikach służby zdrowia ze źródeł publicznych lub stron trzecich w celach marketingowych i badawczych oraz w celu weryfikacji danych służbowych (takich, jak między innymi, dostęp do danych dostępnych publicznie, rejestry krajowe lub bazy danych stron trzecich);
 • Pracownicy służby zdrowia lub inne strony trzecie mogą przekazywać dane pacjentów firmie Santen w razie potrzeby zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa leków i zarządzania ryzykiem;
 • Santen może gromadzić dane z komputera lub innych urządzeń użytkownika, z których korzysta podczas odwiedzania strony internetowej Santen, takie jak protokół internetowy (IP), nazwa domeny, dostawca usług internetowych (ISP), dane o dacie i godzinie zgłoszenia użytkownika oraz inne informacje dostarczone przez technologie śledzenia. Zapoznaj się z naszą Polityka dotycząca plików cookie.
 • Dane mogą być udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Grupie Santen, w tym w naszych oddziałach na całym świecie.

Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie danych osobowych, użytkownik ma prawo odmówić ich podania. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje nie udostępniać danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia żądanych usług, możemy nie być w stanie dostarczyć tych usług  

Cele przetwarzania danych osobowych

Santen będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach dozwolonych przez obowiązujące prawo, w tym ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, fińską ustawę o ochronie danych osobowych oraz na warunkach określonych w niniejszej polityce. Cele działań związanych z przetwarzaniem danych mogą obejmować:

 • Zarządzanie naszą działalnością oraz dostarczanie użytkownikowi towarów i usług:  zarządzanie naszą działalnością i usługami, w tym wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem/ pracodawcą użytkownika a nami (np. obsługa rozliczeń i fakturowanie).
 • Zarządzanie naszymi relacjami/komunikacją z osobami fizycznymi: na przykład odpowiadanie na pytania i komentarze lub zapytania dotyczące aplikacji, badań lub usług, zapraszanie osób na imprezy w Santen, przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb w zakresie usług.
 • W celu współpracy i badań: na przykład, aby umożliwić Santen podejmowanie bardziej świadomych i obiektywnych decyzji przy wskazywaniu, angażowaniu przedstawicieli zawodów medycznych i kluczowych liderów opinii oraz zarządzaniu współpracą z przedstawicielami zawodów medycznych.
 • Rekrutacja: przetwarzanie danych służbowych w celu oceny indywidualnych predyspozycji do podjęcia pracy w Santen.
 • Badania  rynku: przetwarzanie danych o osobach fizycznych do celów badań rynkowych zgodnych z przepisami prawa. Gromadzimy dane na podstawie ankiet oraz wywiadów z pacjentami i pracownikami służby zdrowia, co pozwala nam udoskonalać nasze produkty i usługi.
 • Marketing bezpośredni: dostarczanie materiałów promocyjnych oraz angażowanie się w działania marketingowe i promocyjne z osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Funkcje strony internetowej: aby zapewnić, że treści na naszej strony internetowej są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego urządzenia.
 • Obowiązki prawne lub regulacyjne oraz wytyczne organów ścigania i nakazy sądowe: przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych (zgłaszanie reklamacji dotyczących bezpieczeństwa informacji i jakości produktów) lub spełnianie wymogów przejrzystości w odniesieniu do przekazywania świadczeń dla przedstawicieli zawodów medycznych).

Santen będzie przetwarzać dane osobowe w dalszych celach, jeżeli jest to zgodne z prawem (np. w celu archiwizacji, badań naukowych lub rynkowych) lub jeżeli jest to prawnie wymagane (np. zgłaszanie informacji do celów zarządzania ryzykiem i wypełniania zobowiązań Santen w zakresie bezpieczeństwa leków).

Podstawa prawna przetwarzania

Santen przetwarza dane osobowe na podstawie jednego lub kilku z następujących warunków:

 • W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika (w takich przypadkach zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie i bez podania przyczyny);
 • W przypadku, gdy jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych z użytkownikiem;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w interesie publicznym lub dla realizacji zadania publicznego; lub

Jeżeli przetwarzanie danych leży w uzasadnionym interesie Santen, na przykład, Santen przetwarza dane w celach badań naukowych i statystycznych, do rozwoju naukowego, do ulepszania naszych produktów i usług, do zapewnienia środków bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników, wykonawców, pacjentów, informacji i innych aktywów oraz do zapobiegania przestępczości (takiej jak oszustwa, przestępstwa finansowe i kradzieże własności intelektualnej i przemysłowej oraz do zapewnienia integralności produkcji i innych operacji) lub w inny sposób absolutnie konieczny do prowadzenia naszej działalności. 

Specjalne kategorie danych

Ponadto, w przypadku, gdy Santen przetwarza specjalne kategorie danych o osobach (informacje o zdrowiu, pochodzeniu etnicznym, religii, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne itp.) — może podjąć takie działania wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. W przypadku takiego przetwarzania Santen spełnia następujące warunki:

 • W przypadku, gdy osoby fizyczne udzielają wyraźnej zgody;
 • W przypadku, gdy jest to wymagane dla praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem;
 • W przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na żywotne interesy jakiejkolwiek osoby;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub medycyny pracy, zgodnie z umową zawartą z pracownikiem służby zdrowia oraz;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do badań naukowych.

Przekierowanie na inne strony internetowe 

Z tej strony internetowej można łączyć się przez specjalne linki do innych stron internetowych stron trzecich. Santen nie popiera ani nie rekomenduje treści lub usług tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych ani za jakiekolwiek działania podejmowane przez strony trzecie lub treści na stronach internetowych stron trzecich, do których nasze strony internetowe zawierają linki. Zachęcamy do przeczytania i zapoznania się z polityką prywatności i wszystkimi innymi zasadami każdej odwiedzanej strony. Należy pamiętać, że oświadczenia zawarte w niniejszej Polityce dotyczą wyłącznie informacji gromadzonych przez Santen..

Miejsce przetwarzania danych i sposoby ich przekazywania

Siedziba firmy Santen Oy znajduje się w Finlandii. Santen działa również poprzez swoje przedstawicielstwo w Polsce: Santen Oy S.A., Przedstawicielstwo w Polsce, oraz poprzez oddziały w Japonii i innych krajach na całym świecie. Dane osobowe mogą być dostępne dla oddziałów firmy Santen zlokalizowanych w Unii Europejskiej („UE”)/Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jak również, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo o ochronie danych, dla oddziałów firmy Santen poza UE/EOG, oraz dla wybranych dostawców i partnerów, mających siedzibę w Polsce, Finlandii, UE/EOG lub na całym świecie.
   
W przypadku, gdy Santen przetwarza dane osobowe w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak Polska czy Finlandia, Santen wdroży uzasadnione i odpowiednie prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, a w szczególności ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W przypadku braku decyzji o odpowiedniej ochronie danych przyjętej przez Komisję Europejską, Santen wdroży odpowiednie mechanizmy przekazywania danych (takie jak standardowe klauzule umowne UE (SCC)) dla każdego transgranicznego przekazywania danych z Finlandii do podmiotu stowarzyszonego lub strony trzeciej (administratora lub przetwarzającego) znajdującego się w państwie trzecim nienależącym do UE/EOG w celu zabezpieczenia takiego przekazywania i osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony danych

Ustalenia umowne ze stronami trzecimi i międzynarodowe przekazywanie danych 

Jako administrator danych, Santen dąży do ustanowienia wysokiego poziomu ochrony danych i prywatności zarówno dla swoich podmiotów, których dane dotyczą, jak i dla partnerów. W tym celu Santen opracowała i stosuje specjalny język związany z prywatnością i bezpieczeństwem w swoich ustaleniach umownych z usługodawcami zewnętrznymi działającymi na rzecz Santen jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Poprzez ustalenia umowne zgodne z zasadami ochrony prywatności firma Santen określa zakres, przedmiot, czas trwania i cel działań związanych z czynnościami przetwarzania danych podejmowanych przez podmioty przetwarzające dane i podległe im podmioty przetwarzające (jeżeli dotyczy), a także rodzaje przetwarzanych danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą. 
Ponadto przedstawiono szczegółowe informacje na temat zobowiązań dostawcy usług w zakresie jego roli jako podmiotu przetwarzającego dane, które orientacyjnie obejmują jego obowiązki dotyczące zachowania poufności, procedurę stosowaną w przypadku incydentu naruszenia ochrony danych, współpracę w zakresie zapytań formułowanych przez osoby, których dane dotyczą, i organy, pomoc w przeprowadzaniu ocen skutków w zakresie ochrony danych, międzynarodowe mechanizmy przekazywania danych, które mają być stosowane w przypadku transgranicznego przekazywania danych, szczegółowe przepisy dotyczące należytej staranności i zaangażowania podległych podmiotów przetwarzających dane, wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zobowiązania do odszkodowania za naruszenie ochrony danych osobowych.

Nasi usługodawcy są zobowiązani do zachowania przejrzystości i informowania nas z wyprzedzeniem o swoich podmiotach stowarzyszonych i wszelkich współpracownikach zewnętrznych (działających jako podległe im podmioty przetwarzające dane), którzy mogą być zaangażowani w działania związane z przetwarzaniem danych. W przypadku, gdy usługodawca i/lub którykolwiek z jego współpracowników ma siedzibę poza Polską, Finlandią, UE i/lub EOG, wnioskujemy, aby w razie potrzeby, wdrożyli oni również odpowiednie mechanizmy przekazywania danych w relacjach z takimi stronami trzecimi w celu uwzględnienia dalszego przekazywania danych; w szczególności standardowe klauzule umowne UE (SCC) zatwierdzone przez Komisję Europejską, w przypadku braku decyzji o odpowiedniej ochronie i/lub innych certyfikatów związanych z ochroną danych stosowanych przez takie strony trzecie. Podejście to ustanawia oraz zapewnia wysoki poziom ochrony danych i prywatności osób, z którymi współpracujemy w Polsce, krajach UE i poza jej granicami.

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe nie są rozpowszechniane wśród nieokreślonych odbiorców. Firma Santen ujawnia dane osobowe odbiorcom zewnętrznym na zasadzie „ścisłej potrzeby”, kiedy jest to uzasadnione w celu realizacji uzasadnionych celów biznesowych oraz wymagane przez obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkownika są ujawniane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, a w celu ochrony danych osobowych są ustanowione odpowiednie zabezpieczenia na mocy umów. 

W celu prowadzenia działalności Santen może również ujawnić dane osobowe stronom trzecim, takim jak organy publiczne/regulacyjne/organy rządowe (administracja państwowa, w tym wydziały spraw socjalnych i świadczeń socjalnych), stronom trzecim, które świadczą usługi dla Santen (takie jak, między innymi, prowadzenie audytów, świadczenie usług IT, pomoc w badaniach klinicznych lub zarządzanie nimi, usługi konsultingowe/outsourcingowe, usługi hostingowe, agencje zarządzania imprezami, biura podróży, banki i firmy ubezpieczeniowe oraz inni dostawcy usług wsparcia oraz administracyjnych, którzy dostarczają nam usługi pomocnicze), partnerom biznesowym i współpracownikom (takim jak zewnętrzni naukowcy, laboratoria diagnostyczne), którzy dokonują recenzji i pomagają firmie Santen w działaniach związanych z przestrzeganiem zasad opieki zdrowotnej. Ponadto, ujawnienie danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli Santen lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe przechowywane przez nas o osobach fizycznych zostaną włączone jako przekazywane aktywa, lub jeżeli firma Santen jest zobowiązana do ujawnienia lub udostępnienia informacji o osobach fizycznych w celu spełnienia wszelkich prawnych lub regulacyjnych obowiązków lub żądania.

Szczegółowe informacje na temat nazw podmiotów przetwarzających dane można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail do biura ds. ochrony prywatności w Santen EMEA na adres: privacy-emea@santen.com.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką, obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Wszystkie dane przekazane przez użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a także udostępniane i wykorzystywane zgodnie z naszymi zasadami i standardami bezpieczeństwa. Firma Santen wdrożyła racjonalne fizyczne, techniczne i zarządcze środki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Środki takie mogą obejmować między innymi: zapory sieciowe, kontrolę dostępu, szyfrowanie informacji podczas ich przechowywania, rozdzielenie obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba pracowników Santen, których obowiązki w sposób uzasadniony wymagają przetwarzania takich informacji oraz stron trzecich, z którymi Santen zawiera umowy na prowadzenie działalności gospodarczej w jej imieniu. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie znaczenia prywatności oraz właściwego i bezpiecznego obchodzenia się z danymi osobowymi i zarządzania nimi.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez czas absolutnie konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zgromadzone oraz wszelkich innych dozwolonych celów z tym związanych. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub jeżeli firma Santen na to zezwala. Gdy dane nie są już potrzebne, zostają one albo nieodwracalnie zanonimizowane (a zanonimizowane informacje mogą zostać zachowane), albo bezpiecznie zniszczone.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Firma Santen nie podejmuje za pośrednictwem swojej strony internetowej lub ogólnie jakichkolwiek decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych osoby fizycznej, chyba że powiadomimy o tym w inny sposób.

Decyzje dotyczące marketingu

Jeśli zamierzamy wykorzystać dane osobowe w celach marketingowych lub jeśli zamierzamy ujawnić dane stronom trzecim do takich celów, w razie potrzeby poprosimy o zgodę użytkownika na takie działanie. W przypadku reklamy bezpośredniej naszych produktów i/lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej), podejmiemy wszelkie kroki wymagane przez obowiązujące prawo, aby zaoferować u użytkownikowi sposób, w jaki może wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych materiałów reklamowych. W każdym przypadku użytkownik ma zawsze prawo wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji naukowych i biuletynów, i/lub wycofać swoją zgodę. Można również skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych, użytkownik może mieć prawo, aby zwrócić się do nas z wnioskiem dotyczącym:

 • Przekazania dalszych szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • Zapewnienia dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika;
 • Aktualizacji wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych osobowych, które okazały się być niedokładne lub niepełne;
 • Usunięcia wszelkich danych osobowych, które nie mają już podstawy prawnej do wykorzystania;
 • Dostarczenia użytkownikowi lub stronie trzeciej kopii danych w formacie cyfrowym (przenośność danych);
 • Wstrzymania określonego przetwarzania w przypadku wycofania zgody przez użytkownika;
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o uzasadnione interesy lub interes publiczny przetwarzania informacji, chyba że powody, dla których podejmujemy się tego przetwarzania, przeważają nad jakimkolwiek naruszeniem praw użytkownika do ochrony danych; oraz
 • Ograniczenia niektórych aspektów przetwarzania informacji.

Wszystkie wnioski związane z ochroną danych osobowych należy kierować do biura ds. prywatności firmy Santen w regionie EMEA pod adresem:  privacy-emea@santen.com.

W przypadku, gdy nie rozpatrzymy wniosku w terminie lub nasza odpowiedź nie spełnia oczekiwań użytkownika odnośnie do przysługujących mu praw, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego w danym miejscu zamieszkania; link do organu nadzorującego w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) znajduje się tutaj. Można również złożyć skargę do organu nadzorczego w Santen Oy; link do Biura Rzecznika Ochrony Danych (znanego również jako Tietosuojavaltuutetun toimisto) można znaleźć tutaj. 

Aktualizacja polityki

Firma Santen zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w tej polityce w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych oraz praktyk biznesowych Santen, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli firma Santen zmieni zasady ochrony prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej polityki będzie odzwierciedlać te zmiany, umieszczając wszelkie zmiany wraz z odpowiednią aktualizacją daty wejścia w życie wymienionej na dole niniejszej polityki. Dlatego też zachęcamy do regularnego odwiedzania tej witryny, co pozwoli mieć bieżące informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych. 

Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą polityką lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat praktyk Santen w zakresie ochrony prywatności, skontaktuj się z naszym biurem ds. ochrony prywatności Santen w regionie EMEA za pomocą poczty elektronicznej pod adresem privacy-emea@santen.com.  

 

Ostatnia aktualizacja: dnia 8 lipca 2020 roku.