Breadcrumb

Warunki korzystania

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI 

Wprowadzenie 

Niniejsza strona internetowa  (www.santen.pl) pozostaje własnością i jest zarządzana przez Santen Oy („Santen”), która prowadzi działalność w Polsce przez lokalne Przedstawicielstwo Santen Oy S.A., Przedstawicielstwo w Polsce. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona do oferowania odwiedzającym naszą stronę internetową („Ty”, „Twój” lub „użytkownicy”) ogólnych informacji na temat działalności Santen, jak opisano poniżej, Warunków (zgodnie z definicją w poniższym paragrafie) i innych informacji zgodnie z wymogi przepisów prawa. 

Niniejsze warunki korzystania z tej strony internetowej („Warunki”), jak również Polityka prywatności regulują korzystanie z tej strony internetowej. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej lub korzystając z niej w inny sposób, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał, że niniejsza strona internetowa podlega niniejszym Warunkom w sposób opisany poniżej oraz oświadcza, że ukończył co najmniej 18 rok życia. 

Santen zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Taka zmiana wchodzi w życie natychmiast po umieszczeniu jej na niniejszej stronie internetowej. Dalsze uzyskiwanie dostępu do strony internetowej lub korzystanie z niej po wejściu w życie zmian będzie uznane za jednoznaczną akceptację zmienionych Warunków.

Licencja i zakres użytkowania

Ta strona internetowa, w tym jej „wygląd i działanie” oraz wszystkie zawarte treści, w tym między innymi tekst, obrazy, grafiki, pliki wideo są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi obowiązującymi przepisami i traktatami na całym świecie. Te treści należą lub są licencjonowane przez Santen. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Nic, co znajduje się na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako udzielenie licencji lub innych praw na podstawie jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innej własności intelektualnej Santen lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Santen może zaprzestać, zmienić lub ograniczyć korzystanie z tej strony internetowej z jakiegokolwiek powodu bez powiadomienia.

Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, pobierana, zmieniana, rozpowszechniana, udostępniana stronom trzecim w celach innych niż osobiste, niekomercyjne zastosowania, bez uprzedniej wyraźnej zgody Santen.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe na niniejszej stronie internetowej są chronione na mocy przepisów o znakach towarowych. Nazwy produktów, logo, wzory, slogany i wizerunek handlowy firmy Santen pojawiające się na tej stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami usługowymi, nazwami handlowymi lub projektami i są chronione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dlatego też wszelkie działania naruszające te prawa są surowo zabronione.

Inne nazwy firm, produktów i usług znajdujące się na tej stronie internetowej mogą być znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do stron trzecich. 

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności 

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ ZAWARTE NA NIEJ INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB SUGEROWANYCH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ AKTUALNE, DOKŁADNE I KOMPLETNE I NIE NALEŻY NA NICH POLEGAĆ PRZY PODEJMOWANIU JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB DZIAŁAŃ. NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ŻE INFORMACJE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ, LUB ŻE STRONA JEST WOLNA OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH KODÓW, KTÓRE WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB NISZCZĄCE.

Santen dokłada wszelkich starań, aby zawartość niniejszej strony internetowej była dokładna, kompletna i aktualna, jednakże Santen wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub oświadczeń dotyczących jej dokładności, kompletności lub aktualności.

Ponadto, Santen zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania działania niniejszej strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia, nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty z tego wynikające.

Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację wszelkich informacji przed ich wykorzystaniem. Korzystanie z tej strony internetowej oraz z treści na niej dostępnych odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za podjęcie środków zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym przez wirusy komputerowe, robaki itp., a Santen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez takie niszczące elementy.

Santen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej lub na samej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu porad medycznych lub specjalistycznych

Zawartość tej strony internetowej ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat produktów i usług leczniczych Santen, zwiększenie świadomości oraz dostarczenie informacji naukowych i edukacyjnych na temat chorób pokrewnych. Strona internetowa nie służy jako substytut opinii lekarskiej lub porady lekarskiej dotyczącej jakiejkolwiek konkretnej kwestii medycznej lub okoliczności faktycznych i nie należy z niej korzystać w takich celach. Użytkownikom niniejszej strony internetowej zaleca się w szczególności zasięgnięcie porady lekarskiej przez niezwłoczny kontakt z pracownikiem służby zdrowia w sprawie wszelkich schorzeń, które mogą wymagać leczenia. 

Informacje od użytkowników

Firma Santen nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na komunikaty wysłane za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy w związku z tą stroną internetową. O ile prawo nie wymaga inaczej i o ile nie jest to podyktowane Polityką prywatności wszelka komunikacja lub materiały dostarczone przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie lub tym podobne, są i będą traktowane jako niepoufne i nieobjęte prawami własności.

Prywatność 

Wszelkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności Polityka prywatności , jak również naszymi przepisami Polityka dotycząca plików cookie włączonymi do niniejszych Warunków przez odniesienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, wyślij nam e-mail na adres: privacy-emea@santen.com.

O ile nie postanowimy inaczej na piśmie, wymagamy, aby użytkownik wykorzystywał wszelkie dane osobowe, które przekazujemy użytkownikowi o członkach naszego personelu i/lub stronach trzecich, jedynie w celach, dla których takie informacje są użytkownikowi ujawniane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Możliwości zatrudnienia 

Z zadowoleniem przyjmujemy wyrazy zainteresowania zatrudnieniem w Santen. Santen zapewnia godne traktowanie wszystkim, nie dyskryminując przy rekrutacji pracowników lub w obszarze zatrudnienia ze względu na rasę, kolor skóry, religię, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wiek, płeć lub jakiekolwiek inne cechy chronione przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaproszenie do złożenia CV lub wyrażenie zainteresowania ofertą pracy zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej nie ma na celu i nie tworzy umowy pomiędzy użytkownikiem a Santen o pracę ani nie stanowi żadnej innej korzyści. Użytkownik rozumie, że wszelka korespondencja wysłana przez użytkownika do Santen z zapytaniem o pracę nie będzie sama w sobie traktowana jako podanie o pracę i nie zobowiązuje Santen do odpowiedzi na zapytanie. Jeśli firma Santen będzie zainteresowana sprawdzeniem możliwości zatrudnienia użytkownika, skontaktuje się z użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytanie.

Aby zbadać możliwości zatrudnienia w Santen, należy odwiedzić naszą Strona kariera zawodowa. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Santen gromadzi i przetwarza dane osobowe dla celów przed naborem do pracy i w trakcie rekrutacji, należy zapoznać się z naszą ofertą Polityka rekrutacyjna

Strony internetowe i linki stron trzecich 

Dla wygody użytkownika możemy udostępnić linki do stron internetowych stron trzecich. Tego rodzaju linki nie stanowią poparcia firmy Santen dla produktów lub usług stron trzecich ani dla żadnej z treści zawartych na tych stronach internetowych. Należy pamiętać, że Santen nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie posiada żadnej kontroli nad zawartością takich stron internetowych stron trzecich, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika. Dostęp do wszelkich stron internetowych, do których prowadzą linki na tej stronie internetowej, odbywa się na własne ryzyko. 

Ponadto, należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę od Santen, jeśli użytkownik zamierza umieścić tę stronę internetową na innej stronie internetowej lub korzystać z niej w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach. Należy pamiętać, że Santen nie ponosi odpowiedzialności ani nie posiada kontroli nad zawartością jakiejkolwiek strony internetowej, która publikuje adres witryny Santen lub z niej korzysta.  

Media społecznościowe

Komunikaty prasowe, sprawozdania finansowe i wszystkie inne treści na niniejszej stronie internetowej odzwierciedlają oficjalną politykę i stanowisko Santen. Santen prowadzi konta w mediach społecznościowych (takich jak LinkedIn, Twitter) jako kanały komunikacji dla swoich najnowszych wiadomości i przedsięwzięć, jak również w celu przedstawienia możliwości rozwoju kariery zawodowej dla odbiorców zewnętrznych. Niemniej jednak informacje zamieszczane przez pracowników Santen na portalach społecznościowych i innych podobnych serwisach nie odzwierciedlają polityki i stanowiska Santen.

Aby zapewnić, że nasza komunikacja korporacyjna jest zgodna z naszą wizją i aktualnymi standardami etycznymi, prawnymi i regulacyjnymi, wprowadziliśmy kilka podstawowych wytycznych, które pomogą użytkownikowi zrozumieć, jaki sposób korzystania z mediów społecznościowych Santen uznajemy za właściwy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszym oficjalne warunki korzystania z mediów społecznościowy.

Prawo właściwe, jurysdykcja i rozdzielność

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie postępowania sądowe dotyczące jakichkolwiek sporów wynikających z Warunków lub niniejszej strony internetowej, w związku z nimi lub z nimi związanych, podlegają jurysdykcji sądów w Warszawie, w Polsce.

Santen nie oświadcza, że informacje zawarte na stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach, a dostęp do strony internetowej Santen z terytoriów, gdzie zawartość strony może być niezgodna z prawem, jest zabroniony. Ci, którzy decydują się na dostęp do strony internetowej Santen z lokalizacji lub krajów innych niż Polska, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za postępowanie zgodne z obowiązującym prawem lokalnym.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełnej mocy. W takim przypadku, Santen może należycie zastąpić każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie niniejszych Warunków ważnym i wykonalnym postanowieniem, które osiągnie, w zakresie, w jakim jest to możliwe, ekonomiczne, biznesowe i inne cele takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.

Odpowiedzialność i naruszenia 

Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do niniejszej strony internetowej, w tym za dostęp do jakiejkolwiek literatury firmy Santen lub innej uzyskanej za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń lub podstaw powództwa przeciwko firmie Santen.
 
Ponadto, niniejszym użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystać z niniejszej strony, aby:


a) zamieszczać, publikować, przesyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, torturujące, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne, budzące zastrzeżenia na tle rasowym, etnicznym lub w inny sposób;
(b) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać dane osobowe innych osób, bez uprzedniej pisemnej zgody tej osoby;
c) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać jakiekolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności którejkolwiek ze stron;
(d) naruszać wszelkie obowiązujące prawo lub przepisy związane z korzystaniem przez użytkownika z tej strony internetowej, w tym między innymi przepisy ogłoszone przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych; lub
e) gromadzić lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy zakończyć dostęp do strony internetowej, jeśli jego zachowanie zostanie uznane za niezgodne z prawem, brutalne i niezgodne z duchem i jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich materiałów, które uznamy za niewłaściwe, niezgodne z prawem lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z naszymi przyjętymi wartościami i standardami etycznymi. 

Użytkownikom, którzy znajdą niestosowne treści, zalecamy natychmiastowy kontakt z nami pod adresem pawel.kita@santen.pl.

Dane kontaktowe 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem: pawel.kita@santen.pl.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2020 r.